Privaatsustingimused

Andmetöötluspõhimõtted
1.    Mis on nende andmetöötluspõhimõtete eesmärk?
Need isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi andmetöötluspõhimõtted) on avaldatud, andmaks teavet selle kohta, kuidas ettevõte AS Prike (edaspidi Prike) töötleb teie isikuandmeid, mida kogutakse: 1) kui te olete Prike E-POE liige; 2) kui te osalete Prike üritustel; 3) kui te suhtlete Prike sotsiaalmeediakontodega; 4) klientidega, partnerite ja tarnijatega sõlmitud lepingute täitmisel; 5) kui te esitate meile päringuid. Nendes andmetöötluspõhimõtetes nimetatakse kõiki isikuid, kelle andmeid Prike töötleb, edaspidi klientideks. Lisaks kirjeldavad need andmetöötluspõhimõtted teatavaid kohustusi, mida kliendid peavad täitma erinevate Prike veebisoitide külastamisel.
2.   Teave Prike kohta
Ettevõte AS Prike   (juriidilise isiku registreerimisnumber 10310368, Peterburi mnt 92g Tallinn, 11415 EESTI, e-post prike@prike.ee ) on teie isikuandmete vastutav töötleja. Ettevõttes Prike isikuandmete kaitse eest vastutav isik on Kelly Kuur, kellega on võimalik ühendust võtta e-posti teel aadressil kelly@prike.ee.
3.   Mis on isikuandmed?
Nendes andmetöötluspõhimõtetes mõeldakse isikuandmete all kõiksugust teavet, mida Prike klientide kohta kogub, mida on võimalik kasutada kliendi tuvastamiseks ja mida säilitatakse elektroonilisel või mis tahes muul viisil.
Isikuandmete hulka kuulub igat liiki teave, sealhulgas kliendi eesnimi, perekonnanimi, aadress ja IP-aadress, mida Prike kogub klientide kohta nendes andmetöötluspõhimõtetes nimetatud eesmärkidel, kliendiga eraldi peetavate kohtumiste käigus või Prikega sõlmitud lepingu raames.
Samuti hõlmavad need andmed klientide kohta avalikult kättesaadavat isiklikku teavet, millele Prike pääseb ligi, kui klient võtab Prikega ühendust mis tahes sotsiaalmeediavõrgustiku kaudu või suhtleb Prike sotsiaalmeediakontodega.
4.   Prike E-pood
Prike E-poe liikmete (klientide) kaubatarne eesmärgil töötleb Prike järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress, aadress. Neid isikuandmeid säilitatakse 3 (kolm) aastat pärast nõusoleku saamist.
Prike E-poe liikmetele (klientidele) kliendi nõusoleku korral toodete ja ürituste kohta teabe ja isiklike pakkumiste jagamise eesmärgil töötleb Prike järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber või e-posti aadress. Neid isikuandmeid säilitatakse 3 (kolm) aastat pärast nõusoleku saamist.
Eelnimetatud andmete esitamata jätmise korral ei ole võimalik isiklikke pakkumisi saada. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust nendes andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil või vajutades loobumise nuppi iganädalases infokirjas.
Kui te olete meie klient ja te pole esitanud vastuväiteid Prikelt sõnumite/ e-posti (Prike E-poe liikmetele mõeldud teave ja isiklikud pakkumised toodetele, üritustele) saamise suhtes, võime teile oma õigustatud huvi alusel saata e-posti teel sõnumeid kaupade ja teenuste kohta, mis sarnanevad teie ostetud kaupadega või teile osutatud teenustega.
Teil on õigus sellisest otseturundusest igal ajal keelduda, võttes meiega ühendust nendes andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil.
5.         Klientide isikut tõendavate dokumentide kontrollimine
Prike võib nõuda klientidelt isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas klient on vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana. Neid isikuandmeid küsitakse Eesti Vabariigi seaduste alusel, mis keelavad alkohoolsete jookide müümise alla 18-aastastele isikutele.
Neid andmeid Prike ei kogu.
6.         Osalemine Prike üritustel
Kui te annate selleks nõusoleku, võidakse fakti, et te osalete üritusel, samuti teie eesnime, perekonnanime ning teist tehtud fotosid ja videosalvestisi kasutada avalikkuse ja Prike kontserni kuuluvate äriühingute teavitamiseks Prike korraldatud ürituste kohta ning Prike tähelepandavuse suurendamiseks. Lubame, et ei kahjusta selliste fotode kasutamisega teie mainet ja väärikust. Teie nõusolekul võidakse teist tehtud fotod avaldada Prike sotsiaalmeediakontodel ja veebisaidil.
Fotod avaldatakse ja neid säilitatakse 5 (viis) aastat pärast ürituse toimumist või nõusoleku andmist (olenevalt sellest, kumb on hilisem), välja arvatud juhtudel, kui seadusega on määratud teisiti.
7.          Sotsiaalmeedia
Teavet, mille te annate meile sotsiaalmeedia kaudu, kui lävite meie kontoga (sealhulgas teatiste, nupu „meeldib“ kasutamise ja muu sellise suhtluse teel), töötleme vastava sotsiaalvõrgustiku haldajatega ühiselt isikuandmete kaasvastutavate töötlejatena.
Suhtlusvõrgustike Facebook ja Instagram isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation):
8.         Prikega sõlmitud lepingute täitmine
Prike võib töödelda oma juriidilisest isikust klientide ning tarnijate või teenusepakkujate töötajate isikuandmeid, samuti füüsilisest isikust klientide, tarnijate või teenusepakkujate andmeid Prike ja vastavate isikute vahel sõlmitud lepingute täitmise eesmärgil. Sellistel juhtudel töötleb Prike järgmist liiki isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, sõnumi sisu, kuupäev ja muud lepingu täitmisega seotud andmed.
Prike klientide ning teenusepakkujate või tarnijate töötajate andmete töötlemise õiguslik alus on Prike õigustatud huvi.
Kui te olete Prike füüsilisest isikust klient või osutate teenuseid või müüte kaupa füüsilise isikuna, töötleb Prike teie isikuandmeid vastava lepingu täitmise alusel.
Selles jaotises nimetatud isikuandmeid töödeldakse lepingu kehtivusaja jooksul. Kui leping sisaldab isikuandmeid, säilitatakse neid 10 (kümme) aastat, arvates lepingu lõppemise kuupäevast.
9.   Andmete avaldamine
Võime teie kohta käivat teavet avaldada oma töötajatele, juhtidele, esindajatele ning teenusepakkujatele, näiteks võlgade haldusega või sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele ja turundus- või IT-teenuseid pakkuvatele isikutele või alltöövõtjatele, kui see on nendes andmetöötluspõhimõtetes nimetatud eesmärkide täitmiseks mõistlikult vajalik.
Lisaks võime teid puudutavat teavet avaldada:
●               seaduses sätestatud juhtudel;
●               enda õiguste või huvide kaitsmiseks (sealhulgas teie andmete edastamine kolmandatele isikutele teilt võlgade sissenõudmiseks);
●               kui soovime müüa osa Prike ettevõttest või varadest, misjuhul võime avaldada teie isikuandmeid vastavale potentsiaalsele ostjale;
●               kui oleme müünud Prike ettevõtte või selle olulise osa kolmandatele isikutele.
Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.
Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud nendes andmetöötluspõhimõtetes nimetatud juhtudel.
Nendes andmetöötluspõhimõtetes loetletud isikuandmete saajad ja nende liigid võivad muutuda. Kui soovite, et teid teavitataks teie isikuandmete saajate muutumisest, võtke meiega ühendust nendes andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil, lisades oma kirja järgneva teabe: „Soovin saada teavet oma isikuandmete saajate muutumise kohta. Eesnimi, perekonnanimi“
10.       Teie isikuandmete turvalisus
Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetega. Teie isikuandmete töötlemise käigus rakendame korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.
11.       Teie õigused
See jaotis sisaldab teavet teie õiguste kohta seoses meiepoolse isikuandmete töötlemisega ning juhtude kohta, mil te neid õigusi kasutada saate. Kui soovite oma õiguste kohta lisateavet või kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust nendes andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil.
Prike annab teavet õiguste kasutamise taotlusega seoses võetud meetmete kohta põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest. Olenevalt taotluse keerukusest ja saadud taotluste arvust võidakse eelnimetatud tähtaega pikendada 2 (kahe) kuu võrra. Kui selline tähtaja pikendamine on vajalik, teavitame teid sellest ja selle põhjustest 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest. Prike keeldub teie õiguste rakendamisest ainult õigusaktides sätestatud juhtudel.
11.1. Õigus nõusolek tagasi võtta
Kui olete andnud meile oma andmete töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku, võite selle igal ajal tagasi võtta.
11.2. Õigus tutvuda oma isikuandmetega
Soovime, et te mõistaksite täielikult, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, ning et te ei peaks selle tõttu mingeid ebamugavusi kogema. Võite igal ajal meiega ühendust võtta ja küsida, kas me töötleme teie isikuandmeid. Kui me säilitame või kasutame teie isikuandmeid mingil viisil, on teil õigus nendega tutvuda. Kui soovite seda teha, saatke meile kirjalik taotlus nendes andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil ja tuvastage oma isik. Sellise taotluse esitamisel palume järgida õigluse ja mõistlikkuse põhimõtteid.
11.3. Õigus nõuda lisateavet
Loodame, et mõistate, et isikuandmete kogumise ja kasutamise viisidest on väga raske ammendavat ülevaadet anda. Püüame anda võimalikult selget ja põhjalikku teavet ning kohustume neid andmetöötluspõhimõtteid ajakohastama, kui meie isikuandmete kasutamise kord muutub. Sellegipoolest, kui teil on küsimusi teie isikuandmete kasutamise kohta, vastame neile hea meelega või anname teile nii palju lisateavet, kui saame avaldada. Kui teil on konkreetseid küsimusi või kui esitatud teave jääb teile segaseks, võtke meiega ühendust.
11.4. Täiendavad õigused
Sellest jaotisest leiate teavet täiendavate õiguste kohta, mida saate kasutada järgneva korra kohaselt.
(a)           Teil on õigus nõuda, et me parandaksime meie valduses olevates andmetes esinevad vead. Sellisel juhul võime paluda teil kinnitada parandatud teabe õigsuse.
(b)           Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Seda õigust rakendatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 sätestatud juhtudel.
(c)           Teil on õigus nõuda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist, või esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes:
●            perioodil, mis on vajalik andmete õigsusega seotud taotluste esitamisel teie isikuandmete õigsuse kontrollimiseks;
●            teie isikuandmete ebaseadusliku kogumise, säilitamise või kasutamise korral, kui otsustate andmete kustutamist mitte taotleda;
●            kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
●            perioodil, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas meil on teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks ülekaalukas õiguslik alus, kui kasutate oma õigust esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.
(d)           Teil on õigus nõuda meilt teie nõusoleku alusel või lepingu täitmise eesmärgil kogutud andmete ülekandmist. Selle õiguse kasutamise korral edastame teile koopia teilt saadud andmetest.
(e)            Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meie poolt kasutamise suhtes:
●            juhtudel, kui me kasutame selliseid andmeid oma õigustatud huvide kaitsmiseks, kuid meil puudub ülekaalukas õiguslik alus teie isikuandmete kasutamise jätkamiseks; või
●            igal ajal, kui kasutame teie isikuandmeid uudiskirjade saatmiseks või otseturunduse eesmärkidel. Sel juhul lõpetame andmete kasutamise nendel eesmärkidel, ent võime neid siiski kasutada muudel seaduslikel eesmärkidel.
12.          Kaebused
Kui arvate, et teie kui andmesubjekti õigusi on rikutud, võtke meiega viivitamatult ühendust nendes andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil. Lubame, et kaebuse saamisel vastame teile mõistliku aja jooksul ja teavitame teid kaebuse menetlemise käigust ning seejärel ka selle tulemusest.
Kui kaebuse menetlemise tulemus pole teie jaoks rahuldav, võite pöörduda järelevalveasutuse poole, kelleks on Eesti Vabariigi Andmekaitseinspektsioon (https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/inspektsioonist ).
13.          Meiega ühenduse võtmine
Prikega saate ühendust võtta mitmel viisil: telefoni (+372 6224 900) või e-posti teel (prike@prike.ee või kelly@prike.ee ) või sotsiaalmeediakontode kaudu. Võtame kõik sõnumid isiklikult vastu, vaatame need üle ja vastame neile. Kui võtate meiega ühendust, võime töödelda järgmisi teie kohta käivaid andmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kuupäev, teie sotsiaalmeediavõrgustikes kasutatav hüüdnimi, ja sõnumite sisu.
Töötleme neid andmeid lepingu täitmiseks ettevalmistumiseks või teie küsimustele vastamiseks. Kui te ei esita oma kontaktandmeid, ei saa me teiega ühendust võtta.
Elektroonilisi sõnumeid säilitame 1 (ühe) aasta jooksul alates sõnumi saamisest, välja arvatud teave, mida tuleb andmetöötluspõhimõtete või õigusaktide kohaselt säilitada erineva aja jooksul.
Arvestage, et meil võib olla vaja teiega posti, e-posti või telefoni teel ühendust võtta. Seetõttu palume teil meid teavitada, kui teie isikuandmed muutuvad.
12.        Vastutus
Teie vastutate meile edastatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Teie esitatud andmete muutumisel peate meile sellest viivitamatult e-posti teel teatama. Me ei vastuta ühelgi juhul kahju eest, mis on teile tekkinud meile ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete esitamise või esitatud isikuandmete muutumisest teatamata jätmise tõttu.
15. Andmetöötluspõhimõtete muutmine
Meil on õigus neid andmetöötluspõhimõtteid igal ajal ajakohastada või muuta. Ajakohastatud või muudetud andmetöötluspõhimõtted hakkavad kehtima hetkel, mil need avaldatakse meie veebisaidil. Seetõttu soovitame seda aeg-ajalt kontrollida ja veenduda, et meie andmetöötluspõhimõtete kehtiv versioon oleks teile vastuvõetav.
Pärast andmetöötluspõhimõtete uuendamist, teavitame teid muudatustest, mida peame oluliseks, avaldades need oma veebisaidil. Kui logite meie veebisaidile sisse pärast sellise teatise avaldamist, nõustute uuendatud versioonis esitatud uute nõuetega. Allpool märgitud uuendamiskuupäev näitab meie andmetöötluspõhimõtete viimase uuenduse kuupäeva.
Uuendatud 8. juulil 2020

 

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.